BilibiliVideoDownload

BilibiliVideoDownload

跨平台下载bilibili视频桌面端软件,支持windows、macOS、Linux

注意

软件不支持付费视频和地区限制视频,可能会报错

登录信息有过期时间,好像是半年

由于下载的音视频是分离的,项目使用ffmpeg合成导致安装包有点大(ffmpeg大约70+MB)

功能

下载普通视频

下载番剧视频

下载多P视频

下载电影(额外付费除外)

下载封面

下载字幕

下载弹幕

下载进度

基本视频信息

删除下载记录

暂停/恢复下载

聊一聊

暂无评论